سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بهترینِ برادرانت، کسی است که از اموال خود به تو ببخشد، و بهتر از او کسی است که تو را بی نیاز سازد و اگرخود به تو نیازمند گشت، تو را معاف دارد [و از تو چیزی نخواهد] . [امام علی علیه السلام]
دانلود مقاله دانشگاهی
دربارهدانلود مقاله دانشگاهی


جهان
پیوندها

خرید تلویزیون

تلویزیون سونی

سینما خانگی

گوشی شیائومی

گوشی آیفون

تاچ ال سی دی

برد گوشی

گوشی سامسونگ

گوشی هواوی

قیمت یاب

گوشی آنر

حکایت حاکمی دو گوشش ناشنوا شد
طراحی سایت دانلود مقاله
خرید مقاله
دانلود مقاله جدید
خرید اینترنتی
کنکور 99 آموزش سئو پورتال دانشگاهی مقاله و تحقیق دانشگاهی سامان مقاله ملی پنل تحقیق مجله مقاله ترجمه شده منبع مقاله

پیشگفتار
لزوم ایجاد یک پروتکل IPv رشد رو زافزون اینترنت و پایان یافتن قریب الوقوع آدرس های 4
آدرس دهی جدید برای حل این معضل را نشان م یدهد چرا که راه حل هایی که به صورت موقتی برای
موجب حل کامل این مشکل NAT و CIDR پیشنهاد شده بودند نظیر IPv حل معضل آدر سدهی 4
نشده اند و بعضا خود نیز مشکلاتی جدید به وجود آورده اند. از این رو پروتکل آدر سدهی نسل جدید
اعمال خواهد TCP/IP به وجود آمد. این تغییرات تنها در سطح لایه شبکه پروتکل IPv یا 6 IPv با نام 6
شد و با افزایش فضای آدرس دهی به نظر می رسد که این مشکل را برای همیشه مرتفع کند.. در این
با این آدر سدهی شرح داد هشده است. DNS و چگونگی برخورد IPv نوشته نحوه آدر سدهی 6
IPv چگونگی آدرس دهی در 6
3 IPv چگونگی آدرس دهی در 6
1-1 مقدمه
IPv و پروتکل اینترنت نسخه 6 یا 6 IPv در حقیقت مهمترین تفاوت بین پروتکل اینترنت نسخه 4 یا 4
با بسط فضای آدرس مهمترین مشکل IPv را م یتوان در پیکربندی و نحوه آدرس دهی آن ها دانست. 6
با تخصیص 32 بیت IPv که همانا پایان یافتن آدرس های معتبر آن بود را حل نمود. در حالی که 4 IPv4
برای آدرس دهی به اندازه 232 یعنی 4,294,967,296 تعداد آدرس را پشتیبانی می نماید که مقدار زیادی
با اختصاص فضای چهار برابر یعنی 128 بیت برای IPv از آن نیز به دلایل گوناگون به هدر می رود، 6
آدرس دهی 2128 آدرس یا به عبارتی 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456
3?4 ) تعداد آدرس را پشتیبانی م ینماید که به نظر نم یرسد هیچگاه به پایان برسد. ×1038)
طراحی شد هرگز به ذهن طراحان آن خطور نمی کرد که IPv در اواخر دهه 70 هنگامی که آدرس های 4
روزی این آدرس ها به پایان برسد. اما رشد روزافزون اینترنت و انفجار یکباره مشترکین اینترنت پایانی
پیش بینی نمود و در سال 1992 ایجاد یک پروتکل جدید آدر سدهی را اجتناب IPv بر آدر س دهی 4
ناپذیر می نمود.
به هیچ وجه نمی توان متصور شد که این میزان آدرس روزی به IPv اما امروزه با طراحی آدرس دهی 6
در ذهن خود داشتند! برای درک بهتر تعداد IPv پایان برسد! همان تصوری که روزگاری طراحان 4
در حال IPv اجازه بدهید تا مساله را روشنتر نماییم. با تعداد آدرس های موجود 6 IPv آدرس های 6
655,570,793,348,866,943,898,599 (6?5× حاضر می توان به هر متر مربع از کره زمین تعداد ( 1023
تصور باطلی نخواهد بود IPv مبنی بر پایان نیافتن 6 IPv آدرس اختصاص داد! بنابراین تصور طراحان 6
و حتی به فکرمان نیز خطور نخواهد کرد که چگونه ممکن است این تعداد آدرس روزی به پایان برسد.
این نبوده است که به هر متر مربع از کره IPv البته باید توجه داشت که به هیچ وجه اساس طراحی 6
IPv زمین این تعداد آدرس اختصاص یابد و این مثال تنها برای تصور بهتر از میزان زیاد آدرس های 6
آورده شده است.
نیاز این پروتکل به تقسی مبندی سلسله مراتبی و IPv در حقیقت تعداد بیتهای زیاد آدر سدهی در 6
اختصاص آن به نواحی جغرافیایی مختلف بوده است که در قسمتهای آینده در مورد آن بیشتر خواهیم
نوشت. تعداد 128 بیت آدرس موجب راحتی در تخصیص سلسله مراتبی آدرس ها و مدیریت آسانتر
مراجعه نمایید. RFC می توانید به 3513 IPv آن می شود. برای مطالعه دقیقتر ساختار آدر سدهی 6
4 IPv چگونگی آدرس دهی در 6
IPv

فهرست
پیشگفتار………………………………………………………………………………………………… 5
3………………………………………………………..IPv فصل اول: چگونگی آدرس دهی در 6
1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………….. 3
4 …………………………………………………………………… IPv 2-1 نحوه نمایش آدرس های 6
3-1 فشرده سازی صفرها ……………………………………………………………………………… 4
5 ………………………………………………………………………………… IPv 4-1 پیشوندهای 6
6 …………………………………………………………………………… IPv 5-1 انواع آدرس های 6
6 ………………………………………………………………………… unicast 1-5-1 آدرس های
6 ……………………………………………………………………… multicast 2-5-1 آدرس های
6 …………………………………………………………………………anycast 3-5-1 آدرس های
7 ………………………………………………………………………… unicast 6-1 انواع آدرس های
عمومی ………………………………………………………………… 7 unicast 1-6-1 آدرس های
9 ………………………………………………………..Unicast 7-1 استفاده های محلی از آدرس های
9 ………………………………………………………………………. link-local 1-7-1 آدرس های
10 ……………………………………………………………………. Site-Local 2-7-1 آدرس های
مخصوص……………………………………………………………………. 11 IPv 8-1 آدرس های 6
11 ………………………………………………………………. IPv 9-1 آدرس های سازگار با بستر 4
12 …………………………………………………………………..Multicast IPv 10-1 آدرس های 6
11-1 آدرس نقطه درخواستی……………………………………………………………………….. 15
16 …………………………………………………………………………..Anycast 12-1 آدرس های
مربوط به میزبان ……………………………………………………………. 17 IPv 13-1 آدرس های 6
مربوط به مسیریاب ها………………………………………………………. 17 IPv 14-1 آدرس های 6
18 ……………………………………………………………………….. IPv 15-1 شناسه واسط در 6
19 ………………………………………………………………..EUI- 16-1 شناسه واسط مبتنی بر 64
19 ……………………………………………………………………………..IEEE 17-1 آدرس 802
20 ………………………………………………………………………….IEEE EUI- 18-1 آدرس 64
21 ……………………………………………………..EUI- به آدرس 64 MAC 19-1 نگاشت آدرس
21 ……………………………………. IPv به بخش شناسه واسط در 6 EUI- 20-1 نگاشت آدرس 64
21-1 مثالی برای تبدیل آدرس……………………………………………………………………… 23
22-1 آدرس شناسه واسط موقتی …………………………………………………………………… 23
به آدرس های اترنت…………………………………… 24 IPv6 multicast 23-1 نگاشت آدرس های
25 ……………………………………………………………………..IPv در 6 IPv 24-1 معادل های 4
27…………………………………………………………IPv و 6 DNS فصل دوم: سرویس دهنده
1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 28
28 ……………………………………………………………………………………..DNS 2-2 معرفی
28 …………………………………………………………………………..DNS 1-2-2 دلیل وجود
29 …………………………………………………………………………Windows و DNS 2-2-2
29 ………………………………………………………………………………DNS 3-2-2 عملکرد
4-2-2 تشخیص دهنده ها …………………………………………………………………………. 31
5-2-2 سرویس دهنده های نام …………………………………………………………………….. 31
31 ……………………………………………………………………………… DNS 6-2-2 ساختار
7-2-2 دامنه های سطح ریش ه ……………………………………………………………………… 32
8-2-2 دامنه های سطح بالا………………………………………………………………………… 32
9-2-2 سطح دوم دامن هها …………………………………………………………………………. 33
10-2-2 اسامی میزبان …………………………………………………………………………….. 33
ها ………………………………………………………………………………….. 33 Zone 11-2-2
سرپرستی …………………………………………………………………………. 34 Zone 12-2-2
13-2-2 نقش سرویس دهنده نام…………………………………………………………………. 34
14-2 سرویس دهنده های نام اولیه ……………………………………………………………. 35 -2
15-2-2 سرویس دهنده های نام ثانویه……………………………………………………………. 35
16-2-2 سرویس دهنده های نام اصلی……………………………………………………………. 36
17-2-2 سرویس دهنده های ذخیره ………………………………………………………………. 36
های جدید ………………………………………………………….. 36 DNS در IPv 3-2 پشتیبانی از 6
37 …………………………………………………………………………………RFC 1886 1-3-2
37 ……………………………………………………………………….AAAA 1-1-3-2 رکورد
37 ……………………………………………………………………….IP6.INT 2-1-3-2 دامنه
37 …………………………………………………………………………………RFC 2874 2-3-2
38 …………………………………………………………………………… A 1-2-3-2 رکورد 6
38 ……………………………………………………………………… IP6.arpa 2-2-3-2 دامنه
4-2 ثبت انواع منابع………………………………………………………………………………….. 38
38 ………………………………………………………………….. DNS 1-4-2 شکل ثبتهای منابع
41 ………………………………………………………………………. IPv در 4 DNS 5-2 پیکربندی
44 ……………………………………………………………………. DNS 6 نصب سروی سدهنده -2
45 ……………………………………………………………….. DNS 7-2 پیکربندی سرویس دهنده
47 ………………………………………………..Zone 8-2 اضافه کردن نگاشت های منابع در داخل
49 ………………………..NSLOOKUP توسط دستور DNS 9-2 یافتن مشکلات به وجود آمده در
49 ……………………………………………………………………. IPv در 6 DNS 10-2 راه اندازی
50 …………………………………. IPv برای گوش دادن به 6 DNS 11-2 پیکر بندی سرویس دهنده
50 …………………………. DNS 12-2 پیکر بندی سرویس گیرنده ها با آدرس سرویس دهنده های
51 …………………………………………………………………. Reverse Lookup 13-2 پیکربندی
51 …………………………………………….. DNS در سرویسدهندههای Delegation 14-2 بررسی
53 …………………………………………………………….DNS ها و دامنههای Zone 15-2 بررسی
55 ………………………………………………………….Zone Delegation 16-2 مراحل ایجاد یک
55 …………………………………………………………………..Windows 1-16-2 تنظیمات در
57 ………………………………… (IPv و 6 IPv 2-16-2 تنظیمات با استفاده از خط فرمان (برای 4
58 ………………………………. DNS 17-2 بررسی فرآیند به روز رسانی پویا در سرویسدهندههای
63 ………………………..DNS 18-2 فعال کردن به روز رسانی های پویا بر روی سرویسدهندههای
ها……………………………………………………………………….. 67 Forwarder 19-2 بررسی
69 ………………………………………………………………….Forwarding 20-2 بررسی مراحل
های شرطی……………………………………………………………………… 70 Forwarder 21-2
22-2 تشخیص نام در شبکه اینترنت داخلی ……………………………………………………….. 72
23-2 تشخیص نام در شبکه اینترنت………………………………………………………………… 72
ها …………………………….. 73 Forwarder برای استفاده از DNS 24-2 تنظیمات سرویس دهنده
73 ……………………………………………………………………windows 1-24-2 تنظیمات در
2-24-2 تنظیمات با استفاده از خط فرمان ……………………………………………………….. 74
های شرطی…………………………………………………… 74 Forwarder 25-2 طول نام دامنهای
منابع و مراجع ………………………………………………………………………………………… 76

مقاله و آموزش IPV6


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط جهان 96/1/19:: 10:1 عصر     |     () نظر

تحقیق حرکت سقوط آزاد اجسام

دید کلی :
هنگامی که جسمی از ارتفاعی رها شود، شتاب می‌گیرد و سرعتش از مقدار صفر افزایش مییابد. جالب توجه است که در خلا ، تمامی اجسام از قبیل سنگ ، پر ، قطرات باران و ذرات گرد و غبار به طور یکنواخت شتاب می‌گیرند، و باهم به زمین می‌رسند. این قاعده صرفا به دلیل مقاومت هوا در مقابل سقوط اجسام ، که اثر آن بر «پر» موثر تر از اثر آن بر سنگ است، در زندگی روزمره که در محیط خلا صورت نمی‌گیرد، صادق نیست.

شتاب حرکت سقوط آزاد :

شتاب سقوط آزاد اجسام در خلا به طبیعت جسم بستگی ندارد. بلکه فقط به محل جسم بستگی دارد. این شتاب ثابت است و مقدار آن با شتاب گرانشی که با علامت g نشان داده می‌شود، برابر است که آن هم تحت عنوان شتاب ثقلی مطرح است و مقدار آن بر روی زمین برابر 9?8m/s2 می‌باشد.
سقوط آزاد چیست؟

برای اینکه سنگی آزادانه سقوط کند، لازم نیست که شما آنرا در امتداد قائم رها کنید. می توانید سنگ را به طرف بالا ، پایین یا به اطراف پرتاب کنید. به محض اینکه سنگ در هر جهتی اختیاری از دست شما رها شود، سقوط آزاد خواهد کرد.

اگر سنگی را در امتداد قائم به طرف بالا با سرعت 25m/s پرتاب کنید ، چون شتاب به سمت پایین و در خلاف جهت سرعت است، سنگ بایستی در نقطه اوج حرکتش متوقف شده و برگردد. چون در حالت پایین آمدن شتاب در جهت حرکت است، سنگ سرعت می‌گیرد. اگر جسم در حال سکون ، خیلی سبک و یا سطح آن تخت باشد و یا اینکه از فاصله خیلی دور سقوط کرده باشد، مقاومت هوا قابل توجه می‌شود و شتاب جاذبه زمین در چنین حالتی متغیر می‌باشد.

آزمایش ساده :
فرض کنید شخصی در پشت بام خانه ایستاده و توپی را در راستای افق پرتاب می کند. توپ بدون هیچگونه سرعتی در راستای قائم ، از دست شخص رها میشود. اما ، نیروی گرانشی اجازه نمی‌دهد که این وضعیت ادامه یابد. توپ بعد از رها شدن از دست شخص رها می‌شود. اما ، نیروی گرانشی اجازه نمی‌دهد که این وضعیت ادامه یابد . توپ بعد از رها شدن از دست شخص با شتاب 9?8m/s2 به طرف پایین سرعت می‌گیرد و چون حرکت در امتداد قائم یک حرکت با شتاب یکنواخت است که از صفر شروع شده است، می‌توانیم از مجموعه معادلات استاندارد حرکت با شتاب ثابت استفاده کنیم.

معادلات حرکت سقوط آزاد :

  • معادله مکان حرکت سقوط آزاد جسم بر حسب زمان یک معادله سهمی شکل است که نقطه ماکزیمم (قله) سهمی در نقطه اوج جسم میباشد. Y=-gt2/2+V0t در این معادله Y مکان جسم ، t زمان ، g شتاب جاذبه زمین و V0 سرعت اولیه جسم می‌باشد.
  • معادله سرعت حرکت سقوط آزاد بر حسب زمان یک معادله خطی است که تا نقطه اوج شیب خط منفی و حرکت کند شونده و از آن زمان به بعد حرکت شتابدار تندشونده با شیب مثبت می‌باشد. V=-gt+V0 در این معادله V سرعت حرکت جسم می‌باشد.

 

  • متعادله شتاب حرکت سقوط آزاد جسم مستقل از زمان بوده و در نزدیکی سطح زمین مقداری ثابت است و مقدار آن با دقت بالایی با شتاب گرانشی بر روی سطح زمین برابر است. a=g=9.8m/s2
  • معادله نیرو در این حرکت همانند شتاب مستقل از زمان بوده و با نیروی وزن جسم برابر است. F=ma=mg=9.8 m


نوشته شده توسط جهان 96/1/8:: 1:49 عصر     |     () نظر